عنوان : اطلاعيهتاریخ : 1397/04/25بدينوسيله به اطلاع ميرساند کانون حمايت از اسب اصيل ايراني هيچگونه دعوتنامه اي مربوط به جلسه اي که در استان يزد برگزار مي‌شود را تهيه ننموده و استفاده از لوگوي کانون بدون تاييد کانون حمايت از اسب اصيل ايراني صورت گرفته است . کانون حمايت از اسب اصيل ايراني نسبت به اين جلسه و محتواي آن هيچ مسوليتي ندارد.
منبع خبر


كليد واژه‌ها :
واژه هاي كليدي یافت نشد