داوران :

کلیه کسانی که در دوره های داوری شرکت داشته اند در صورت قبولی داور ملی کشور میباشند . برای اطلاعات بیشتر با کانون از طریق پست الکترونیکی لطفا تماس بگیرید.
داوران ملیاز سال 2010


آقای بابک حریری

آقای محمد حنایی

آقای فرجاد خیراندیش

آقای نعمت الله جعفریزدی

آقای صدرا جعفریزدی
از سال 2009


آقای سعید بیگ


از سال 2007


آقای علی سیاه منصوری


از سال 2002


آقای سهیل یوسف نیا

آقای سمیر پوریان پور

آقای علی اصفهانی

آقای سهیل صنعتی

خانوم حمیرا شهاب پور

خانم شیرین سالار تاش
داوران


دکتر احمدرضا چراغی CEI 4 Star

خانم فاطمه نوربخشی

خانم الهام قریشی

خانم شیرین سالارتاش CEI 2 Star

خانم مینو حقدوستی

خانم سارا رضایی نژاد

آقای علی منصوری راد

خانم روشنک جمالی