خانم مری لیلی قرگوزلو

خانم قرگوزلو بنیان گذار اسب اصیل ایرانی و ثبت این اسب در سازمان جهانی واهو و کانون اسب اصیل ایران بودند ولی متاسفانه به دلیل تنگی وقت و مشغله ثبت کانون اسب اصیل میسر نشد. بعد از فوت ایشان به عنوان امانتداران گنچ ملی که خانم قرگوزلو به ما سپرد و توصیه ای که داشت برآن شدیم این هدف خانم را دنبال کنیم که همانا در زیر یک پرچم قرار دادن اسبهای اصیل ایران است.

امیداست با لطف الهی بتوانیم این مسئولیت سنگین را در قبال کشورمان همانطور که خانم قرگوزلو می خواستند با اتحاد با یکدیگر انجام دهیم.

روحش شاد .