عنوان : خلاصه اي از مجمع عمومي کنفرانس اروپايي سازمان اسبهاي عرب ، اکاهوتاریخ : 1394/12/22> 1. دکتر مارک ترلابعد از 8 سال از سمت خزانه داري اکاهو کناره گيري نمود و آقاي Jerzy Bialobkبه جاي ايشان منصوب شدند. > 2. تصويب تغيير در ناده 11.1 بخش 3 اساسنامه > کليه اعضاي هيات مديره بعد از 4 سال مجددا براي 4 سال دوم ميتوانند انتخاب شوند . بعد از اتمام دوره 4 سال دوم بايد از سمت خود کناره گيري کنند ولي بعد گذشت مدت 4 سال مجدد ميتوانند انتخاب شوند > بخش پيشنهادي اين ماده > کليه اعضاي هيات مديره ميتوانند به مدت 4 سال انتخاب شده و مجددا نيز انتخاب شوند. > کميسيون ثبت اسب اکاهو پيشنهاد استفاده از فرم جديد پاسپورت را نمود که در آن کليه جزييات اسب اعم از بيماري ها و بيماري هاي ژنتيکي و گزارش عملکرد ورزشي درج گردد. > کميسيون مسابقات زيبايي از سال آينده پيشنهاد افزودن مسابقه جام توليد کنندگان را به کشورهاي عضود داد. در اين مسابقه تنها اسبهايي ميتوانند شرکت داشته باشند که مالک و توليد کننده آنها يک فرد باشد . داوران اين مسابقه حتما بايد خود توليد کننده باشند. در اين کميسيون سيستم آموزش مورد تاکيد قرار داشت. هر ساله يک دوره داوري ، يک دوره دي سي و کارگاه اموزشي سر کلانتري برگزار خواهد شد . براي اطلاعات بيشتر در مورد اين دوره ها به سايت اکاهو مراجعه شود. > کميسيون اسب ورزشي اکاهو به رياست خانم ايزابت چت امسال فعاليت زيادي داشت و به همه کشورهاي عضو پيشنهاد برگزاري مسابقات اسب ورزشي اکاهو را نمود . قوانين برگزاري ونحوه دادري اين مسابقات در کتاب سبز Green book اکاهو درج شده است که از طريق سايت اکاهو www.ecaho.org در دسترس عموم ميباشد. > در انتها سخنراني در مورد تاريخ موفقيت پرورش اسب عرب لهستاني توسط خانم Anna Stojanowskaارائه شد . ايشان ذکر کردند که اولين اسبهايي که به لهستان وارد شدند در واقع هنوز اسم اسب عرب نداشتند بلکه در آن زمان اسب ايراني ناميده ميشدند و درواقع در آن دوران اين اسب که اکنون نام اسب عرب را گرفته اسب ايراني بوده است. با کيفيت بسيار بالاي ورزشي و همينطور زيبايي منحصر به فرد خود را داشته است.
منبع خبر


كليد واژه‌ها :
واژه هاي كليدي یافت نشد