عنوان : مسابقه زيبايي اسب اصيل ايراني جام نقش جهان , بزرگداشت زنده ياد خانم مري خانم ليلي قرگوزلو -اصفهانتاریخ : 1394/06/0926و27 شهريورماه 1394 باشگاه خوراسگان اصفهان ميزبان اسبهاي اصيل ايراني خواهد بود.
منبع خبر


كليد واژه‌ها :
واژه هاي كليدي یافت نشد