عنوان : اولين جشنواره زيبائى مخصوص اسبهاى اصيل ايرانىتاریخ : 1394/06/03فدراسيون سواركارى جمهوري اسلامي ايران وكانون حمايت از اسب اصيل ايراني بطور مشترک برگزار ميكنند.اولين جشنواره زيبائى مخصوص اسبهاى اصيل ايرانى 26 -27 شهريور در اصفهان
منبع خبر


كليد واژه‌ها :