عنوان : عنوان خبر کلاس نعلبندي و مراقبت از سم در استانهاي خوزستان و کرمانتاریخ : 1394/11/14با همکاري هيئت سوارکاري استان هاي خوزستان و کرمان از تاريخ 7 تا 11 بهمن ماه 1394 کلاس نعلبندي و مراقبت از سم با معرفي آخرين شيوه هاي نعلبندي و قيار براي توليدکنندگان و اسبداران اين استانها تشکيل شد. تمرکز اين دوره ها بر روي قيار و نعلبندي اسبهاي ورزشي و بخصوص استقامت بود. اين کلاسها توسط آقاي مارتين بوزل از کشور آلمان تدريس گرديدند.
منبع خبر


كليد واژه‌ها :
واژه هاي كليدي یافت نشد