داوران :

کلیه کسانی که در دوره های داوری شرکت داشته اند در صورت قبولی داور ملی کشور میباشند . برای اطلاعات بیشتر با کانون از طریق پست الکترونیکی لطفا تماس بگیرید.
داوران بین المللیپاس شده در سال 2010


آقای سید مهدی عطاش

آقای محمد حنایی

آقای فرج خیراندیش

آقای نعمت الله جعفریزدی

آقای صدرا جعفریزدی
پاس شده در سال 2009


آقای سعید بیگی


پاس شده در سال 2007


آقای علی سیامنصوری


پاس شده در سال 2002


آقای سهیل یوسف نیا

آقای سمیر پوریان پور

آقای رضا ابراهیمی

آقای علی اصفهانی

آقای سهیل صناتی

خانو تاجگل غمخوار خانو همیرا شهاب پور

آقای محمد شیدفر

خانم شیرین سالار تاش

آقای بهزاد بهزادپور
داوران


دکتر احمدرضا چراغی CEI 4 Star

خانم فاطمه نوربخشی

خانم الهام قریشی

خانم شیرین سالارتاش CEI 2 Star

خانم مینو حقدوستی

خانم سارا رضایی نژاد

آقای علی منصوری راد

خانم روشنک جمالی